ผศ.ศุภสิน สุริยะ

ศุภสิน สุริยะ

ข้อมูลการศึกษา
2511 – 2513   ม.ศ. 5 (วิทยาศาสตร์) โรงเรียนสมาคมโรงเรียนราษฎร์ กทม.
2513 – 2517   วท.บ. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2522 – 2527   บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2529 – 2531   M.Acc. (Managerial Accounting) Utah State University, U.S.A.

ประสบการณ์การทำงาน
2517 – 2521   เจ้าหน้าที่การข่าว กรมประมวลข่าวกลาง สำนักนายกรัฐมนตรี
2521 – 2529   นักวิทยาศาสตร์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตร
2531 – 2536   นักวิเคราะห์การเงิน การรถไฟแห่งประเทศไทย
2536 – 2537   สมุห์บัญชีโรงงาน บริษัท C.P. Food Product, Co., Ltd.
2537 – 2538   Financial Controller, Charoen Pokphand Racoes para Animais, Lda. (Portugal)
2538 – 2541   General Manager, Charoen Pokphand Group (Turkey)
2541 – 2542   Financial Controller, Charoen Pokphand (U.S.A.) Inc,
2542 – 2545   อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
2544   อาจารย์บรรยายพิเศษ วิชาหลักการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
2544   อาจารย์พิเศษ วิชาการวางแผนกำไร มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
2545   อาจารย์พิเศษ วิชาการบัญชีต้นทุน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2545   อาจารย์พิเศษ วิชาการบัญชีขั้นต้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2545 – ปัจจุบัน   อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หนังสือที่เขียน
– การบัญชีบริหาร (เขียนร่วมกับอีก 3 ท่าน พิมพ์ครั้งแรกปี 2546)
– การเงินธุรกิจ (เขียนร่วมกับอีก 2 ท่าน พิมพ์ครั้งแรกปี 2553)

การได้รับเชิญเป็นวิทยากร
2544  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบัญชีต้นทุนกิจกรรมและการประยุกต์ใช้งาน” ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ผศ.อำนาจ รัตนสุวรรณ

ความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ
2560 – ปัจจุบัน   Audit Committee, R&B Food Supply Co.,Ltd.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.