ผศ.ศุภสิน สุริยะ

การศึกษา
M.Acc. (Managerial Accounting) Utah State University, U.S.A.
บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วท.บ. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.ศ. 5 (วิทยาศาสตร์) โรงเรียนสมาคมโรงเรียนราษฎร์ กทม.

ประสบการณ์การทำงาน
2534 – 2537 นักวิเคราะห์การเงิน การรถไฟแห่งประเทศไทย
2536 – 2537 สมุห์บัญชีโรงงาน บริษัท C.P. Food Product, Co., Ltd.
2537 – 2538 Financial Controller บริษัท Charoen Pokphand Racoes para Animais, Lda. (Portugal)
2538 – 2541 General Manager บริษัท Charoen Pokphand Group (Turkey)
2541 – 2542 Financial Controller บริษัท Charoen Pokphand (U.S.A.) Inc,
2542 – 2545 อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
2544 อาจารย์บรรยายพิเศษ วิชาหลักการบัญชี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช
2544 อาจารย์พิเศษ วิชาการวางแผนกำไร มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
2545 อาจารย์พิเศษ วิชาการบัญชีต้นทุน 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2545 อาจารย์พิเศษ วิชาการบัญชีขั้นต้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2545 – ปัจจุบัน อาจารย์สาขาวิชาการบัญชี สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

หนังสือที่เขียน
– การบัญชีบริหาร (เขียนร่วมกับอีก 3 ท่าน พิมพ์ครั้งแรกปี 2546)
– การเงินธุรกิจ (เขียนร่วมกับอีก 2 ท่าน พิมพ์ครั้งแรกปี 2553)

การได้รับเชิญเป็นวิทยากร
ปี 2544 ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบัญชีต้นทุนกิจกรรมและการประยุกต์ใช้งาน” ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ผศ.อำนาจ รัตนสุวรรณ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s