ดร.ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์

ข้อมูลการศึกษา

2528 – 2531
ม.6 (วิทยาศาสตร์) โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ
2531 – 2535
บัญชีบัณฑิต (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2537 – 2539
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 – 2564
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัลที่ได้รับ

 • นักบริหารดีเด่น สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปี 2547
 • Certificate of Basic of Supply Chain Management

ปัจจุบัน

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • กรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • กรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

ประสบการณ์การทำงาน

2535 – 2536

 • นักวิเคราะห์การเงิน บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

2536 – 2539

 • ผู้บริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐและเอกชน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์แฟคตอรี่ จำกัด
 • หัวหน้าทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐและเอกชน / นักวิเคราะห์ระบบงาน

2539 – 2541

 • ที่ปรึกษาการวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น กรมสรรพสามิต , บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซิทก้า จำกัด (มหาชน) , บริษัท ยูไนเต็ดเกรน อินดัสตรี จำกัด , บริษัทโมลด์แอนด์ได จำกัด
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด (บริษัทในเครือ ล็อกซ์เลย์)

2541 – 2544

 • หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

2544 – 2548

 • ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต
 • รองคณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

2548 – 2549

 • Vice President – Operation บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ – eMarketplace (www.smemall.com)

2549 – 2551

 • Chief Strategic Officer / Chief Financial Officer (acting) บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาเว็บไซต์ www.blogth.com
 • เว็บมาสเตอร์  www.thailandaccount.com , www.boxth.com

2551 – 2552

 • Vice President – Corporate System บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาอิสระ

คลิก   >>   หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและผลงาน

หนังสือที่เขียน

 • ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ : แนวคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลง! (พิมพ์ครั้งแรกปี 2539)
 • คู่มือบัญชีสำหรับนักบริหาร (แปลและเรียบเรียงจาก Accounting manual for managers ของ Jae K. Shim, Joel G. Siegal พิมพ์ครั้งแรกปี 2544)
 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (แปลและเรียบเรียงจาก Accounting information system : Marshall B. Romney, Paul John Steinbart พิมพ์ครั้งแรกปี 2545)
 • การบัญชีบริหาร (เขียนร่วมกับอีก 3 ท่าน  พิมพ์ครั้งแรกปี 2546)
 • การบัญชีขั้นต้น (เขียนร่วมกับอีก 1 ท่าน  พิมพ์ครั้งแรกปี 2549)
 • การบัญชีการเงินธุรกิจ (เขียนร่วมกับอีก 2 ท่าน  พิมพ์ครั้งแรกปี 2553)

ผลงานวิจัย – นักวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ เลขทะเบียน 53020060

 1. ทีมงานวิจัย การศึกษาวิจัยและพัฒนากลยุทธ์ด้านการแข่งขันทางการตลาดไหมไทยภายใต้การค้าเสรี กรมหม่อนไหม, 2556
 2. ทีมงานวิจัย การตลาดของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าไหมในประเทศไทย กรมหม่อนไหม, 2556
 3. ทีมงานวิจัย การวิเคราะห์เศรษฐกิจการส่งออกผ้าทอไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย กรมหม่อนไหม, 2556
 4. ทีมงานวิจัย โครงการประเมินผลการยอมรับพื้นที่ที่ ททท. ดำเนินการส่งเสริมให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ในปี 2555 – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 5. หัวหน้าคณะวิจัย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และต่อยอดงานวิจัยที่ได้รับรางวัลและความพร้อมสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต – T Thai Snack Foods Co., Ltd
 6. หัวหน้าคณะวิจัย โครงการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไซรัปผลไม้พร้อมการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต Shave Ice – ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับเบิ้ลพี
 7. ทีมงานคณะวิจัยโครงการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จาก “ผลิตภัณฑ์ในช่องปาก – ยาอมทำความสะอาดช่องปากจากเกษตรสมุนไพร” ที่ประสบความสำเร็จในการได้รับรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมนานาชาติ 3 รางวัล – 1 เหรียญทองจาก Seoul International Invention Fair 2008 ณ ประเทศเกาหลี และ ๒ เหรียญทองจากสถาบัน IFIA – บริษัท โนวัส อินเตอร์เทรด จำกัด

ความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ

2547
จัดทำหลักสูตร “การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์สำหรับ SMEs” (ร่วมกับ ผศ.อำนาจ รัตนสุวรรณ) ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ E – Learning ในโครงการ Learn2gether ของบริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ ยูคอม 

2560
ออกแบบวิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์กตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (ร่วมกับ ผศ.อำนาจ รัตนสุวรรณ) สำหรับโรงงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปี 2561 สำหรับโรงงานที่จังหวัดสุโขทัย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.