คลังเก็บป้ายกำกับ: พาวเวอร์พอยท์

PowerPoint – บทเรียนบัญชีขั้นต้น

Thailand Account

Upload files ใหม่ทั้งหมดเมื่อวันที่ 24 เมษายย 2559 (ครั้งก่อน 26 มกราคม 2559)

จัดทำไว้ให้เลือกดาวน์โหลด 5 versions คือ  2003 ,  2007 ,  2010 ,  2013 ,  2016 แต่ละ version จะมี 33 ไฟล์ ประกอบด้วย บทที่ 1 – 8 จำนวน 24 ไฟล์ (FA1, ……, FA8) ภาคผนวก 4 ไฟล์ (FAa1, ……, FAa4) และ หัวข้อเสริมอีก 5 ไฟล์ (FAw1, ……, FAw5)

ชื่อไฟล์ใดที่ต่อท้ายด้วย more detail หมายถึง ไฟล์นั้นจะแสดงรายละเอียดไว้มากกว่าอีกไฟล์หนึ่ง
(ดูรายละเอียดไฟล์ต่างๆ คลิก >>> ชื่อไฟล์และความหมาย)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ทุกบท)
คลิก >>>  2003  หรือ  2007  หรือ  2010  หรือ  2013  หรือ  2016 แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as) ขนาดไฟล์ 30 , 11 , 11 , 9 , 9 MB ตามลำดับ

ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ  >>  คลิกที่นี่
คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์  >>  คลิกที่นี่
PowerPoint การเงินธุรกิจ ที่ได้เคยจัดทำให้กับทีมงาน ThailandAccount >> คลิกที่นี่

PDF Presentation บัญชีขั้นต้น
การนำเอา PowerPoint ไปเปิดบน smart phone และ tablet พบปัญหามากมายหลายประการ
เมื่อตอนต้นเดือนนี้ (เมษายน 59) ได้แจ้งข่าวไว้ว่า จะแปลง PowerPoint เป็น PDF เพื่อให้สามารถใช้ได้บน smart phone และ tablet ตอนนี้ได้จัดทำเสร็จแล้ว  >>  คลิกที่นี่

เลือกดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เป็นบางบท
การเลือกดาวน์โหลดเป็นบางไฟล์ เมื่อเปิดไฟล์จะมีข้อความเตือนให้ทราบ (Protected View) ใต้ menu bar
อ่านรายละเอียด  >>
คลิกที่นี่
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 งบการเงิน  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 งบการเงิน (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี ฉบับภาษาอังกฤษ  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี ฉบับภาษาอังกฤษ (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 5 วงจรการบัญชี  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี Periodic กับ Perpetual  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี Periodic กับ Perpetual ฉบับภาษาอังกฤษ  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย ฉบับภาษาอังกฤษ  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 8 ระบบบัญชี  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 8 ระบบบัญชี (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
ภาคผนวก : งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดย่อย  2003   2007   2010   2013   2016
ภาคผนวก : หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  2003   2007   2010   2013   2016
ภาคผนวก : การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน  2003   2007   2010   2013   2016
ภาคผนวก : การกลับรายการปรับปรุง  2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : งบกระแสเงินสด  2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – หุ้นกู้  2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – เงินกู้ระยะยาว  2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์  2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : ระบบใบสำคัญจ่าย  2003   2007   2010   2013   2016

PowerPoint – บทเรียนบัญชีบริหาร

Thailand Account

Upload files ใหม่ทั้งหมดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 (ครั้งก่อน 28 เมษายน 2556)

จัดทำไว้ให้เลือกดาวน์โหลด 5 versions คือ 2003 , 2007 , 2010 , 2013 , 2016 แต่ละ version จะมี 32 ไฟล์ ประกอบด้วย บทที่ 1 – 12 จำนวน 31 ไฟล์ (MA01, ……, MA12) และ แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน 1 ไฟล์ (MA Concept of Present Value)

ชื่อไฟล์ใดที่ต่อท้ายด้วย more detail หมายถึง ไฟล์นั้นจะแสดงรายละเอียดไว้มากกว่าอีกไฟล์หนึ่ง
(ดูรายละเอียดไฟล์ต่างๆ คลิก >> ชื่อไฟล์และความหมาย)

ดาวน์โหลดไฟล์ (ทุกบท)
คลิก   >>   2003   หรือ   2007   หรือ   2010   หรือ   2013   หรือ   2016   แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as) ขนาดไฟล์   20 ,  6 ,  6 ,  5  ,  5 MB ตามลำดับ

ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ >> คลิกที่นี่
คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์ >> คลิกที่นี่
PowerPoint การเงินธุรกิจ ที่ได้เคยจัดทำให้กับทีมงาน ThailandAccount >> คลิกที่นี่

เลือกดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เป็นบางบท
การเลือกดาวน์โหลดเป็นบางไฟล์ เมื่อเปิดไฟล์จะมีข้อความเตือนให้ทราบ (Protected View) ใต้ menu bar
อ่านรายละเอียด >>
คลิกที่นี่
บทที่ 1 บทนำ : องค์ความรู้ที่เป็นสำหรับผู้บริหาร   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 1 บทนำ : องค์ความรู้ที่เป็นสำหรับผู้บริหาร (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจำแผนก เวอร์ชั่น 1   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจำแผนก เวอร์ชั่น 2   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 ระบบต้นทุนช่วงการผลิต   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 หัวข้อเสริมสำหรับบัญชีต้นทุน New
    1) ระบบต้นทุนงานสั่งทำ – การบันทึกบัญชี   2003   2007   2010   2013   2016
    2) ระบบต้นทุนช่วงการผลิต – รายงานต้นทุนการผลิต   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 5 ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 งบประมาณ   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 งบประมาณ (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน (ฉบับภาษาอังกฤษ)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ (ฉบับภาษาอังกฤษ)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 10 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ V1   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 10 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ V1 (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 10 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ V2   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 10 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ V2 (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่ (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม – สำหรับบัญชีบริหาร และ บัญชีต้นทุน
   แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน   2003   2007   2010   2013   2016
   แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน (pdf)

บทที่ 10 v1 เรียงหัวข้อต่างจากหนังสือ ส่วน v2 เรียงหัวข้อตามหนังสือ ซึ่งทีมงานของ ThailandAccount
มีความเห็นว่า การลำดับหัวข้อตาม v1 จะทำให้นิสิตนักศึกษาทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น