คลังเก็บป้ายกำกับ: พาวเวอร์พอยท์

PowerPoint – บทเรียนบัญชีขั้นต้น

   
PowerPoint – บทเรียนบัญชีขั้นต้น
Thailand Account

จัดทำไว้ให้เลือกดาวน์โหลด 4 versions คือ 2003 , 2007 , 2010 , 2013 แต่ละ version จะมี 30 ไฟล์
ประกอบด้วย บทที่ 1 – 8 จำนวน 21 ไฟล์ (FA1, ……, FA8) ภาคผนวก 4 ไฟล์ (FAa1, ……, FAa4)
และ หัวข้อเสริมอีก 5 ไฟล์ (FAw1, ……, FAw5)

ชื่อไฟล์ใดที่ต่อท้ายด้วย more detail หมายถึง ไฟล์นั้นจะแสดงรายละเอียดไว้มากกว่าอีกไฟล์หนึ่ง
(ดูรายละเอียดไฟล์ต่างๆ คลิก >>> ชื่อไฟล์และความหมาย)
กรณีที่ต้องการเลือกดาวน์โหลดเป็นบางบท > > ไปที่ Paragraph ท้ายสุด

ดาวน์โหลดไฟล์

คลิก   >>>   2003   หรือ   2007   หรือ   2010   หรือ   2013   แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as)    
(ขนาดไฟล์   31.5    17.9   18.6   16.8 MB ตามลำดับ)
ปรับปรุงไฟล์ PowerPoint ทั้งหมด และ Upload ใหม่เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556

คำแนะนำในการใช้ PowerPoint Presentation
เมื่อนำไปเปิดใช้ บางครั้งจะพบปัญหาเรื่องตัวเลขใหญ่มากจนล้นกล่องข้อความ แล้วไปทับซ้อนกับบรรทัดถัดไป (มักจะเป็นตัวเลขของฟอนท์ Time New Roman ซึ่งไม่ได้เลือกใช้ตอนจัดทำ แต่จะแทรกเข้ามาแทนฟอนท์ Cordia ที่เลือกใช้) ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อนำเอาไฟล์ PowerPoint เวอร์ชั่น 2003 ไปเปิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรม PowerPoint เวอร์ชั่น 2007 หรือ 2010


เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องฟอนท์ที่อาจจะเกิดขึ้น ผมจึงได้จัดทำไว้ 4 เวอร์ชั่น ฉะนั้นควรเลือกใช้ให้ตรงกับเวอร์ชั่นที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง (แม้ว่าเครื่องติดตั้งเวอร์ชั่น 2007 ไว้ สามารถจะเปิดไฟล์เวอร์ชั่น 2010 หรือ 2013 ได้ หรือ เครื่องติดตั้งเวอร์ชั่น 2010 ไว้สามารถจะเปิดไฟล์เวอร์ชั่น 2007 หรือ 2003 ได้ก็ตาม)
PowerPoint จัดทำขึ้นครั้งแรกด้วยเวอร์ชั่น 2003 ต่อมาเมื่อมีเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นออกมาให้ใช้ จึงได้แปลงเวอร์ชั่น 2003 เป็น 2007, 2010 และ 2013 ตามลำดับ กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านลงโปรแกรม PowerPoint ไว้มากกว่า 1 เวอร์ชั่น ควรหลีกเลี่ยงการเปิดด้วยเวอร์ชั่น 2007 เพราะการเคลื่อนไหวของข้อความหรือตัวอักษรในบางจุด (ในบางสไลด์) ไม่ค่อยราบเรียบ เคลื่อนไหวกระดุก เคลื่อนไหวอืด (บางครั้ง หลังจากคลิกแล้ว กว่าข้อความจะปรากฏอาจใช้เวลาถึง 3-5 วินาที) ท่านที่เคยดาวน์โหลดเวอร์ชั่น 2007 ไปแล้ว (ก่อนวันที่ 28 เมษายน 2556) อาจเห็นถึงปัญหาดังที่กล่าวผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผมได้แก้ไขปัญหาของเวอร์ชั่น 2007 ไปแล้ว แต่ความราบเรียบของการเคลื่อนไหวที่ปรากฏออกมา ยังด้อยกว่าการเปิดด้วยเวอร์ชั่น 2003 หรือ 2010 หรือ 2013 และไม่มั่นใจว่าหลังจากแก้ไขแล้วปัญหาดังกล่าวจะหวลกลับมาเป็นเช่นเดิมอีกหรือไม่

คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์

(1)
สำหรับผู้ที่เลือกดาวน์โหลด 2003 ซึ่งขนาดไฟล์เกินกว่า 20 MB จะพบข้อความดังนี้
ขออภัย เราไม่สามารถสแกนหาไวรัสในไฟล์นี้ ไฟล์มีขนาดเกินขนาดสูงสุดที่เราสามารถสแกน ดาวน์โหลดต่อไป
(Sorry, we are unable to scan this file for viruses.
The file exceeds the maximum size that we scan. Download anyway)

ให้คลิกที่ ดาวน์โหลดต่อไป (Download anyway) แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as)

(2)
PowerPoint Presentation (2003, 2007, 2010, 2013) ทุกไฟล์ เมื่อเปิดใช้งานจะมี Windows ปรากฏขึ้นมา
ไม่ต้องใส่รหัสผ่าน (Password) ให้ Click ที่ “อ่านอย่างเดียว (Read Only)”

read only 1 read only 2

(3)
วิธีการนำไฟล์ที่ดาวน์โหลด (เป็นไฟล์ทีบีบอัดไว้) ไปใช้
คลิกเมาส์ที่ไฟล์นั้น (คลิกครั้งเดียว) คลิกเมาส์ด้านขวา แล้วเลือกคลิกที่ Extract Here
(ถ้าใช้ WinZip เลือก Extract to here)
จะได้โฟลเดอร์ 03-FA (เมื่อเลือก 2003) หรือ 07-FA (เมื่อเลือก 2007) หรือ 10-FA (เมื่อเลือก 2010) หรือ 13-FA (เมื่อเลือก 2013)

การนำเอาไฟล์ที่บีบอัดไว้ด้วย WinRar หรือ WinZip หรือ 7-Zip ไปใช้

การเปิดไฟล์ PowerPoint Presentation

เลือกดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เป็นบางบท
คลิกที่   2003   หรือ   2007   หรือ   2010   หรือ   2013
ปรับปรุงไฟล์ PowerPoint ทั้งหมด และ Upload ใหม่ (สำหรับส่วนนี้) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี   2003   2007   2010   2013
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 2 งบการเงิน   2003   2007   2010   2013
บทที่ 2 งบการเงิน (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 2 งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ   2003   2007   2010   2013
บทที่ 2 งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี   2003   2007   2010   2013
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี ฉบับบภาษาอังกฤษ   2003   2007   2010   2013
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี ฉบับบภาษาอังกฤษ (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน   2003   2007   2010   2013
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 5 วงจรการบัญชี   2003   2007   2010   2013
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า   2003   2007   2010   2013
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย   2003   2007   2010   2013
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย ฉบับภาษาอังกฤษ   2003   2007   2010   2013
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม   2003   2007   2010   2013
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า   2003   2007   2010   2013
บทที่ 8 ระบบบัญชี   2003   2007   2010   2013
บทที่ 8 ระบบบัญชี (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
ภาคผนวก : งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดย่อย   2003   2007   2010   2013
ภาคผนวก : หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ   2003   2007   2010   2013
ภาคผนวก : การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน   2003   2007   2010   2013
ภาคผนวก : การกลับรายการปรับปรุง   2003   2007   2010   2013
หัวข้อเสริม : งบกระแสเงินสด   2003   2007   2010   2013
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – หุ้นกู้   2003   2007   2010   2013
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – เงินกู้ระยะยาว   2003   2007   2010   2013
หัวข้อเสริม : ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์   2003   2007   2010   2013
หัวข้อเสริม : ระบบใบสำคัญจ่าย   2003   2007   2010   2013

PowerPoint – บทเรียนบัญชีบริหาร

Thailand Account

จัดทำไว้ให้เลือกดาวน์โหลด 4 versions คือ 2003 , 2007 , 2010 , 2013 แต่ละ version จะมี 32 ไฟล์
ประกอบด้วย บทที่ 1 – 12 จำนวน 31 ไฟล์ (MA01, ……, MA12) และ แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน 1 ไฟล์ (MA Concept of Present Value)

ชื่อไฟล์ใดที่ต่อท้ายด้วย more detail หมายถึง ไฟล์นั้นจะแสดงรายละเอียดไว้มากกว่าอีกไฟล์หนึ่ง
(ดูรายละเอียดไฟล์ต่างๆ คลิก >> ชื่อไฟล์และความหมาย)
กรณีที่ต้องการเลือกดาวน์โหลดเป็นบางบท > > ไปที่ Paragraph ท้ายสุด

ดาวน์โหลดไฟล์

คลิก   >>   2003   หรือ   2007   หรือ   2010   หรือ   2013   แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as)
(ขนาดไฟล์   20.0   9.3   9.5   8.6 MB ตามลำดับ)
ปรับปรุงไฟล์ PowerPoint ทั้งหมดพร้อมกับจัดทำเพิ่มเติมอีกสองไฟล์สำหรับบัญชีต้นทุน คือ การบันทึกตามระบบบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ และ ต้นทุนช่วงการผลิต (รายงานต้นทุนการผลิต) และ Upload ใหม่เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556

คำแนะนำในการใช้ PowerPoint Presentation
เมื่อนำไปเปิดใช้ บางครั้งจะพบปัญหาเรื่องตัวเลขใหญ่มากจนล้นกล่องข้อความ แล้วไปทับซ้อนกับบรรทัดถัดไป (มักจะเป็นตัวเลขของฟอนท์ Time New Roman ซึ่งไม่ได้เลือกใช้ตอนจัดทำ แต่จะแทรกเข้ามาแทนฟอนท์ Cordia ที่เลือกใช้) ปัญหานี้มักจะเกิดขึ้นเมื่อนำเอาไฟล์ PowerPoint เวอร์ชั่น 2003 ไปเปิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลงโปรแกรม PowerPoint เวอร์ชั่น 2007 หรือ 2010


เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเรื่องฟอนท์ที่อาจจะเกิดขึ้น ผมจึงได้จัดทำไว้ 4 เวอร์ชั่น ฉะนั้นควรเลือกใช้ให้ตรงกับเวอร์ชั่นที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง (แม้ว่าเครื่องติดตั้งเวอร์ชั่น 2007 ไว้ สามารถจะเปิดไฟล์เวอร์ชั่น 2010 หรือ 2013 ได้ หรือ เครื่องติดตั้งเวอร์ชั่น 2010 ไว้สามารถจะเปิดไฟล์เวอร์ชั่น 2007 หรือ 2003 ได้ก็ตาม)
PowerPoint จัดทำขึ้นครั้งแรกด้วยเวอร์ชั่น 2003 ต่อมาเมื่อมีเวอร์ชั่นที่สูงขึ้นออกมาให้ใช้ จึงได้แปลงเวอร์ชั่น 2003 เป็น 2007, 2010 และ 2013 ตามลำดับ กรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านลงโปรแกรม PowerPoint ไว้มากกว่า 1 เวอร์ชั่น ควรหลีกเลี่ยงการเปิดด้วยเวอร์ชั่น 2007 เพราะการเคลื่อนไหวของข้อความหรือตัวอักษรในบางจุด (ในบางสไลด์) ไม่ค่อยราบเรียบ เคลื่อนไหวกระดุก เคลื่อนไหวอืด (บางครั้ง หลังจากคลิกแล้ว กว่าข้อความจะปรากฏอาจใช้เวลาถึง 3-5 วินาที) ท่านที่เคยดาวน์โหลดเวอร์ชั่น 2007 ไปแล้ว (ก่อนวันที่ 28 เมษายน 2556) อาจเห็นถึงปัญหาดังที่กล่าวผ่านมา อย่างไรก็ตาม ผมได้แก้ไขปัญหาของเวอร์ชั่น 2007 ไปแล้ว แต่ความราบเรียบของการเคลื่อนไหวที่ปรากฏออกมา ยังด้อยกว่าการเปิดด้วยเวอร์ชั่น 2003 หรือ 2010 หรือ 2013 และไม่มั่นใจว่าหลังจากแก้ไขแล้วปัญหาดังกล่าวจะหวลกลับมาเป็นเช่นเดิมอีกหรือไม่

คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์

(1)
PowerPoint Presentation (2003, 2007, 2010, 2013) ทุกไฟล์ เมื่อเปิดใช้งานจะมี Windows ปรากฏขึ้นมา
ไม่ต้องใส่รหัสผ่าน (Password) ให้ Click ที่ “อ่านอย่างเดียว (Read Only)”

read only 1 read only 2

(2)
วิธีการนำไฟล์ที่ดาวน์โหลด (เป็นไฟล์ทีบีบอัดไว้) ไปใช้
คลิกเมาส์ที่ไฟล์นั้น (คลิกครั้งเดียว) คลิกเมาส์ด้านขวา แล้วเลือกคลิกที่ Extract Here
(ถ้าใช้ WinZip เลือก Extract to here)
จะได้โฟลเดอร์ 03-MA (เมื่อเลือก 2003) หรือ 07-MA (เมื่อเลือก 2007) หรือ 10-MA (เมื่อเลือก 2010) หรือ 13-MA (เมื่อเลือก 2013)

การนำเอาไฟล์ที่บีบอัดไว้ด้วย WinRar หรือ WinZip หรือ 7-Zip ไปใช้

การเปิดไฟล์ PowerPoint Presentation

เลือกดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เป็นบางบท
คลิกที่   2003   หรือ   2007   หรือ   2010   หรือ   2013
ปรับปรุงไฟล์ PowerPoint ทั้งหมดพร้อมกับจัดทำเพิ่มเติมอีกสองไฟล์สำหรับบัญชีต้นทุน คือ การบันทึกบัญชีตามระบบต้นทุนงานสั่งทำ และ ต้นทุนช่วงการผลิต (รายงานต้นทุนการผลิต) และ Upload ใหม่ (สำหรับส่วนนี้) เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556

บทที่ 1 บทนำ : องค์ความรู้ที่เป็นสำหรับผู้บริหาร   2003   2007   2010   2013
บทที่ 1 บทนำ : องค์ความรู้ที่เป็นสำหรับผู้บริหาร (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน   2003   2007   2010   2013
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร   2003   2007   2010   2013
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 4 ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม   2003   2007   2010   2013
บทที่ 4 การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจำแผนก เวอร์ชั่น 1   2003   2007   2010   2013
บทที่ 4 การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจำแผนก เวอร์ชั่น 2   2003   2007   2010   2013
บทที่ 4 ระบบต้นทุนช่วงการผลิต   2003   2007   2010   2013
บทที่ 4 หัวข้อเสริมสำหรับบัญชีต้นทุน New
    1) ระบบต้นทุนงานสั่งทำ – การบันทึกบัญชี   2003   2007   2010   2013
    2) ระบบต้นทุนช่วงการผลิต – รายงานต้นทุนการผลิต   2003   2007   2010   2013
บทที่ 5 ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม   2003   2007   2010   2013
บทที่ 6 งบประมาณ   2003   2007   2010   2013
บทที่ 6 งบประมาณ (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน   2003   2007   2010   2013
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน (ฉบับภาษาอังกฤษ)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์   2003   2007   2010   2013
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ (ฉบับภาษาอังกฤษ)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน   2003   2007   2010   2013
บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 10 การตัดสินใจและข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ V1   2003   2007   2010   2013
บทที่ 10 การตัดสินใจและข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ V1 (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 10 การตัดสินใจและข้อมูลที่ใช้ในการตัดสินใจ V2   2003   2007   2010   2013
บทที่ 10 การตัดสินใจและข้อมูลที่ช้ในการตัดสินใจ V2 (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน   2003   2007   2010   2013
บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่   2003   2007   2010   2013
บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่ (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013
หัวข้อเสริม – สำหรับบัญชีบริหาร และ บัญชีต้นทุน
   แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน   2003   2007   2010   2013
   แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน (pdf)