บัญชีขั้นต้นติดอันดับ 1 หนังสือขายดี

หนังสือการบัญชีขั้ต้น ฉบับอ่านเข้าใจง่าย โดย อำนาจ และ อรรถพล ติดอันดับ 1 หนังสือขายดีของศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ภาพจาก chulabook.com เมื่อ 16-09-14 (ศุนย์หนังสือจุฬาจะจัดลำดับทุกๆ 2-3 สัปดาห์จากยอด POS)

Advertisements

หนังสือการบัญชีขั้นต้น

หนังสือการบัญชีขั้นต้น ฉบับอ่านเข้าใจง่าย โดย อำนาจ และ อรรถพล

ติดอันดับหนังสือขายดีของศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เรียบเรียงตามแนวทางของหนังสือ Fundamental Accounting Principles ของ Pyle and Larson (เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างสูง)

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 9 บท เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เริ่มเรียนบัญชีเป็นครั้งแรกและบุคคลทั่วไปที่สนใจ
(สำหรับอาจารย์ผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือของพวกเราเพื่อการเรียนการสอนสามารถขอรับซีดีสื่อการสอนได้จากศูนย์หนังสือจุฬาฯ ในซีดีประกอบด้วย เฉลยแบบฝึกหัดในรูปแบบของไฟล์ PowerPoint, Word, PDF และ สื่อทุกชนิดที่เปิดให้ทุกคนดาวน์โหลดได้ในบล็อกนี้)

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
บทที่ 2 งบการเงิน
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน
บทที่ 5 วงจรการบัญชี
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า
บทที่ 8 ระบบบัญชี
บทที่ 9 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ภาคผนวก

คลิก   >>>   ดูรายละเอียดเนื้อหาแต่ละบท

พิมพ์ครั้งที่ ปีทีพิมพ์ จำนวนที่พิมพ์ หนังสือบัญชีขั้นต้น ฉบับอ่านเข้าใจง่าย โดย อำนาจ และ อรรถพล

ประวัติและผลงานผู้เขียนหนังสือ

ผศ.อำนาจ รัตนสุวรรณ
อ.ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์ (อรรถพล ตริตานนท์)

จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

      สาขา

 • ศาลาพระเกี้ยว โทร. 0-2218-7000-3 โทรสาร 0-2255-4441
 • สยามสแควร์ โทร. 0-2218-9881-2 โทรสาร 0-2254-9495
 • ม.นเรศวร จ. พิษณุโลก โทร. 0-5526-0162-4 โทรสาร 0-5526-0165
 • ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โทร. 0-4421-6131-4 โทรสาร 0-4421-6135
 • ม.บูรพา จ.ชลบุรี โทร. 0-3839-4855-9 โทรสาร 0-3839-3239
 • โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก โทร. 0-3739-3023 โทรสาร 0-3739-3023
 • จัตุรัสจามจุรี (CHAMCHURI SQUARE) ชั้น 4 โทร. 0-2160-5301-2 โทรสาร 0-2160-5304
 • รัตนาธิเบศร์ (แยกแคราย) โทร. 0-2950-5408-9 โทรสาร 0-2950-5405

      เครือข่าย

 • ศูนย์หนังสือ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โทร. 0-5391-7020-4 โทรสาร 0-5391-7025
 • ศูนย์หนังสือ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7567-3648-51 โทรสาร 0-7567-3652
 • ร้านหนังสือบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รามคำแหง 43/1 โทร. 0-2538-2573 โทรสาร 0-2539-7091
 • ศูนย์หนังสือ ม.ราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย โทร.0-5377-6000
 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3140, 0-4528-8400-3 ต่อ 1803 โทรสาร 0-4535-3145
 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7735-5466 , 0-7791-3333 โทรสาร 0-7735-5468

Call Center (จัดส่งทั่วประเทศ) โทร. 0-2255-4433 มือถือ 08-6323-3704 http://www.chulabook.com
ร้านค้าติดต่อ แผนกขายส่ง สาขาหัวหมาก โทร. 0-2374-1375-6 โทรสาร 0-2374-1374

สาขาและตัวแทนจำหน่ายของศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หนังสือการบัญชีบริหาร

หนังสือบัญชีบริหาร โดย สุปราณี ศุภสิน อำนาจ และ ธีรเสฏฐ์

เรียบเรียงตามแนวทางของหนังสือ Managerial Accounting ของ Garrison และ Cost Accounting ของ Horngren

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 12 บท โดยเรียงลำดับเนื้อหาบทที่ 2-8 ตามหนังสือ Cost Accounting ของ Horngren
(สำหรับอาจารย์ผู้สอนที่เลือกใช้หนังสือของพวกเราเพื่อการเรียนการสอนสามารถขอรับซีดีสื่อการสอนได้จากศูนย์หนังสือจุฬาฯ ในซีดีประกอบด้วย เฉลยแบบฝึกหัดในรูปแบบของไฟล์ PowerPoint, Word, PDF และ สื่อทุกชนิดที่เปิดให้ทุกคนดาวน์โหลดได้ในบล็อกนี้)

บทที่ 1 บทนำ : องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน – จำนวน – กำไร
บทที่ 4 ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม
บทที่ 5 ต้นทุนกิจกรรม
บทที่ 6 งบประมาณ
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์
บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน
บทที่ 10 การตัดสินใจและข้อมูลที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ
บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน
บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่

คลิก   >>>   รายละเอียดเนื้อหาแต่ละบท

เนื้อหาครอบคลุมบัญชีต้นทุน 1 และ 2 เกือบทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ในการเรียนการสอนวิชาบัญชีต้นทุนได้ ซึ่งคณะผู้เขียนได้เพิ่มเติมเนื้อหาส่วนที่ขาดไปของการบัญชีต้นทุนไว้ในรูปแบบ PowerPoint ประกอบด้วย การบันทึกบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ ระบบต้นทุนช่วงการผลิต-รายงานต้นทุนการผลิต ของเสีย-ของที่นำมาปรับปรุงใหม่-เศษซาก Recording Standard Costs and Variances และ ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้

สถิติการพิมพ์ หนังสือการบัญชีบริหาร โดย สุปราณี และ คณะ

พิมพ์ครั้งที่ 7 ต่างจากการพิมพ์ครั้งก่อนๆ คือ (1) บทที่ 11 เพิ่มเติมแนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบันไว้ในภาคผนวก เนื้อหาเรื่องนี้ได้มีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ตั้งแต่เริ่มพิมพ์หนังสือครั้งแรก (2) บทที่ 12 เพิ่มเติมการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงหรือความเป็นเลิศไว้ในภาคผนวก (3) บทที่ 11 หน้า 309 หัวขัอ การจัดทำโครงการลงทุนและวิธีวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจ เพิ่มเติมวิธีการคำนวณอีกลักษณะหนึ่ง กล่าวคือ หากระแสเงินสดเข้าหลังภาษีก่อนแล้วจึงคำนวณหา NPV (4) บทที่ 2 หน้า 35 หัวข้อย่อย Regression Analysis Method เพิ่มเติม ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลที่นำมาวิเคราะห์ (5) แก้ไขเล็กๆน้อยอีกหลายแห่งเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ

ประวัติและผลงานผู้เขียนหนังสือ

จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330      สาขา
 • ศาลาพระเกี้ยว โทร. 0-2218-7000-3 โทรสาร 0-2255-4441
 • สยามสแควร์ โทร. 0-2218-9881-2 โทรสาร 0-2254-9495
 • ม.นเรศวร จ. พิษณุโลก โทร. 0-5526-0162-4 โทรสาร 0-5526-0165
 • ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โทร. 0-4421-6131-4 โทรสาร 0-4421-6135
 • ม.บูรพา จ.ชลบุรี โทร. 0-3839-4855-9 โทรสาร 0-3839-3239
 • โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก โทร. 0-3739-3023 โทรสาร 0-3739-3023
 • จัตุรัสจามจุรี (CHAMCHURI SQUARE) ชั้น 4 โทร. 0-2160-5301-2 โทรสาร 0-2160-5304
 • รัตนาธิเบศร์ (แยกแคราย) โทร. 0-2950-5408-9 โทรสาร 0-2950-5405

      เครือข่าย

 • ศูนย์หนังสือ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โทร. 0-5391-7020-4 โทรสาร 0-5391-7025
 • ศูนย์หนังสือ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7567-3648-51 โทรสาร 0-7567-3652
 • ร้านหนังสือบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รามคำแหง 43/1 โทร. 0-2538-2573 โทรสาร 0-2539-7091
 • ศูนย์หนังสือ ม.ราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย โทร.0-5377-6000
 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3140, 0-4528-8400-3 ต่อ 1803 โทรสาร 0-4535-3145
 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7735-5466 , 0-7791-3333 โทรสาร 0-7735-5468

Call Center (จัดส่งทั่วประเทศ) โทร. 0-2255-4433 มือถือ 08-6323-3704 http://www.chulabook.com
ร้านค้าติดต่อ แผนกขายส่ง สาขาหัวหมาก โทร. 0-2374-1375-6 โทรสาร 0-2374-1374

สาขาและตัวแทนจำหน่ายของศูนย์หนังสือจุฬาฯ

PowerPoint – บทเรียนบัญชีขั้นต้น

Thailand Account

ชุดใหม่
upload files เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 (ครั้งก่อน 24 เมษายน 2559)

ทุกไฟล์ font size 32 บางไฟล์เป็นแบบจอกว้าง (widescreen) ซึ่งชื่อไฟล์นั้นจะต่อท้ายด้วย ws เมื่อนำไปใช้แล้วหากท่านพบข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งให้พวกเราทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง ในสไลด์ 2 ของทุกไฟล์ได้เขียนช่องทางการติดต่อพวกเราไว้

จัดทำไว้ให้เลือกดาวน์โหลด 5 versions คือ 2003 , 2007 , 2010 , 2013 , 2016 แต่ละ version จะมี 33 ไฟล์ ประกอบด้วย บทที่ 1 – 8 จำนวน 24 ไฟล์ (FA1, ……, FA8) ภาคผนวก 4 ไฟล์ (FAa1, ……, FAa4) และ หัวข้อเสริมอีก 5 ไฟล์ (FAw1, ……, FAw5)

ชื่อไฟล์ใดที่ต่อท้ายด้วย more detail หมายถึง ไฟล์นั้นจะแสดงรายละเอียดไว้มากกว่าอีกไฟล์หนึ่ง (ดูรายละเอียดไฟล์ต่างๆ คลิก >>> ชื่อไฟล์และความหมาย)

ควรเลือกดาวน์โหลดไฟล์ version เดียวกันกับ version ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการแสดงผล (คลิกอ่านรายละเอียดที่ ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ ในย่อหน้าถัดไป) สถิติปีที่ผ่านมา version 2003 ถูก Download ไปใช้มากกว่า 2007, 2010, 2013 ดูรายละเอียด >> คลิกที่นี่

PowerPoint บนมือถือและแท็บเล็ต (2 สิงหาคม 2559)
หลายคนคงทราบแล้วว่่า มือถือและแท็บเล็ตสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมในตระกูล Office มาใช้ได้ (ฟรี) ผมได้ทดลองใช้เปิดไฟล์ PowerPoint ดูแล้ว การนำเสนอที่ออกมาแทบไม่ต่างจากการเปิดไฟล์ด้วยคอมพิวเตอร์ ดูวิดีโอ (ตั้งแต่นาทีที่ 3:03) >> เปรียบเทียบเปิดไฟล์ PDF ในมือถือด้วย Acrobat Reader กับ WPS และเปิดไฟล์ PowerPoint ในวิดีโอจะเห็นว่าตัวเลขในงบกำไรขาดทุนและงบดุลเป็นเลขไทย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะงบทั้งสองสร้างในโปรแกรม Excel แล้วนำมาวางใน PowerPoint แบบ Special – Excel Object การเปิดไฟล์นี้ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่เกิดปัญหานี้ (ชุดใหม่ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เพราะ ไม่ได้วางแบบ Special – Excel Object) ซึ่ง Microsoft คงจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไป
ท่านที่ต้องการนำไฟล์ไปใช้กับมือถือหรือแท็บเล็ต ควรเลือก download 2016
ท่านที่ติดตั้ง PowerPoint ของ Microsoft ไว้แล้วแต่ยังมิได้เคยเปิดไฟล์ PowerPoint เลย เมื่อเปิดไฟล์ในขณะที่เปิดใช้ internet หน้าจอของท่านจะมีข้อความขึ้น ประมาณว่า “ รอสักครู่ กำลังดาวน์โหลดฟอนท์ที่หายไป ” เปิดไฟล์ครั้งต่อไปไม่จำเป็นต้องเปิดใช้ internet หากท่านใดเปิดไฟล์แล้วมีปัญหาเรื่องฟอนท์ (ฟอนท์ที่ผมเลือกใช้เป็น cordia new เกือบทั้งหมด) ลองเชื่อมต่อ internet ดู

ดาวน์โหลดไฟล์ (ทุกบท)
คลิก >>>  2003  หรือ  2007  หรือ  2010  หรือ  2013  หรือ  2016  แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as) ขนาดไฟล์  29  ,  9  ,  9  ,  7  ,  7  MB ตามลำดับ

สำหรับท่านที่เข้ามาใช้บริการเป็นครั้งแรก
PowerPoint ชุดดั้งเดิม ใช้ font size 28 เกือบทั้งหมดและเป็นแบบจอมาตรฐานเท่านั้น (จอแคบ) มีข้อที่เด่นกว่าชุดใหม่ตรงที่ การแสดงบางรายการสามารถจบหรือสิ้นสุดได้บนสไลด์เดียว เช่น งบกำไรขาดทุน ในขณะที่ชุดใหม่จบหรือสิ้นสุดได้ในสไลด์ที่ 2 เพราะแต่ละบรรทัดของ font size 32 สูงกว่า size 28 ประมาณ 10% (ความสูงของสไลด์แบบจอกว้างและจอแคบเท่ากันคือ 19.05 cm) ชุดใหม่มีข้อเด่นตรงที่ตัวหนังสือใหญ่เห็นได้ชัดกว่าและสร้างขึ้นด้วยความประณีตกว่าชุดเดิม ถ้ามีเวลาจะปรับปรุงชุดเดิมทุกไฟล์ให้มีความประณีตกว่าเดิมและเปลี่ยนเป็น background เป็นสีขาวเหมือนชุดใหม่
ดาวน์โหลด PowerPoint ชุดเดิม คลิกที่นี่

ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ >> คลิกที่นี่
คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์ >> คลิกที่นี่
PowerPoint การเงินธุรกิจ ที่ได้เคยจัดทำให้กับทีมงาน ThailandAccount >> คลิกที่นี่

PDF Presentation บัญชีขั้นต้น
การนำเอา PowerPoint ไปเปิดบนมือถือและแท็บเล็ต พบปัญหามากมายหลายประการ เมื่อตอนต้นเดือนนี้ (เมษายน 59) ได้แจ้งข่าวไว้ว่า จะแปลง PowerPoint เป็น PDF เพื่อให้ท่านสามารถเรียนบัญชีบนมือถือและแท็บเล็ตได้ ตอนนี้ได้จัดทำเสร็จแล้ว >> คลิกที่นี่

เลือกดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เป็นบางบท
การเลือกดาวน์โหลดเป็นบางไฟล์ เมื่อเปิดไฟล์จะมีข้อความเตือนให้ทราบ (Protected View) ใต้ menu bar อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 งบการเงิน  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 งบการเงิน (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี ฉบับภาษาอังกฤษ  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี ฉบับภาษาอังกฤษ (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 5 วงจรการบัญชี  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี Periodic กับ Perpetual  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี Periodic กับ Perpetual ฉบับภาษาอังกฤษ  2003   2007   2010     2013   2016
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย ฉบับภาษาอังกฤษ  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 8 ระบบบัญชี  2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 8 ระบบบัญชี (ละเอียดกว่า)  2003   2007   2010   2013   2016
ภาคผนวก : งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดย่อย  2003   2007   2010   2013   2016
ภาคผนวก : หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ  2003   2007   2010   2013   2016
ภาคผนวก : การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน  2003   2007   2010   2013   2016
ภาคผนวก : การกลับรายการปรับปรุง  2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : งบกระแสเงินสด  2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – หุ้นกู้  2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – เงินกู้ระยะยาว  2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์  2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม : ระบบใบสำคัญจ่าย  2003   2007   2010   2013   2016

PowerPoint – บทเรียนบัญชีบริหาร

Thailand Account

ชุดใหม่ และ เพิ่มบทเรียนในรูปแบบ PDF พร้อมกับ ส่วนเพิ่มเติมสำหรับบัญชีต้นทุน

upload files เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 (ครั้งก่อน 31 กรกฎาคม 2560)

ทุกไฟล์เป็นแบบจอกว้าง (ยกเว้น บทที่ 12 และส่วนที่เพิ่มเติมสำหรับบัญชีต้นทุน 4 ไฟล์) หากท่านพบข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งให้พวกเราทราบด้วยจักขอบคุณยิ่ง ในสไลด์ 2 ของทุกไฟล์ได้เขียนช่องทางการติดต่อพวกเราไว้

PowerPoint บัญชีบริหาร ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ได้จัดทำไว้แล้วคือ บทที่ 7 และ 8 จะมีการจัดทำเพิ่มขึ้นอีก ช่วงแรก คือ บทที่ 2 – 6 และ ช่วงที่สอง บทที่ 9 – 12 ยังคาดการณ์ไม่ได้ว่าจะเสร็จเมื่อใด เข้ามาตรวจสอบดูก็แล้วกัน

จัดทำไว้ให้เลือกดาวน์โหลด 5 versions คือ 2003 , 2007 , 2010 , 2013 , 2016 แต่ละ version จะมี 30 ไฟล์ (เป็นชุดเก่า 2 ไฟล์สำหรับบัญชีต้นทุน) ประกอบด้วย บทที่ 1 – 12 จำนวน 24 ไฟล์ (MA01, ……, MA12) เพิ่มเติมสำหรับบัญชีต้นทุน 5 ไฟล์ และ แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน 1 ไฟล์ (MA Concept of Present Value) และ บทเรียนในรูปแบบ PDF (15 ไฟล์)

ชื่อไฟล์ใดที่ต่อท้ายด้วย more detail หมายถึง ไฟล์นั้นจะแสดงรายละเอียดไว้มากกว่าไฟล์ที่ชื่อต่อท้ายด้วย ตัวที (T) ซึ่งอาจจะไม่มีคำอธิบายความหมายของหัวข้อต่างๆหรืออธิบายเพียงสั้นๆ และ/หรือ ไม่มีบางหัวข้อในหนังสือ และ/หรือ ไม่แสดงที่มาของผลลัพธ์ เช่น ในไฟล์ที่ชื่อต่อท้ายด้วยตัว T “ จัดสรรปันส่วนต้นทุนให้ A 100 บาท “ แต่ในไฟล์ที่ชื่อต่อท้ายด้วย more detail “ จัดสรรปันส่วนต้นทุนให้ A 100 บาท (5 * 20)“ บางไฟล์ใช้ font size 36 ทั้งหมด บางไฟล์มี size 32 ปนบ้าง (ส่วนชื่อไฟล์ที่ต่อท้ายด้วย more detail ใช้ size 32 ทั้งหมด)

PDF Presentation เพื่อแก้ปัญหาเรื่องฟอนท์ของ PowerPoint ที่อาจจะยังเกิดขึ้น จึงได้จัดทำบทเรียนในรูปแบบไฟล์ PDF ทุกบท ใช้ตัวอักษรขนาดเดียวกันและแสดงเนื้อหาเหมือนกันกับไฟล์ PowerPoint ที่ชื่อต่อท้ายด้วยตัวที (T) สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบวิธีแสดงผลแบบเต็มจอ ขอแนะนำดังนี้ เมื่อเปิดไฟล์แล้ว (ดับเบิ้ลคลิก) ให้คลิกที่ View แล้วเลือกคลิกที่ Full Screen Mode การเปลี่ยนสไลด์และการออกจาก Full Screen Mode ปฏิบัติเช่นเดียวกับ PowerPoint กล่าวคือ คลิกเม้าส์เมื่อต้องการเปลี่ยนสไลด์ (หรือกดปุ่ม ลูกศรชี้ลง-ลูกศรชี้ขึ้น หรือกดปุ่ม ลูกศรชี้ขวา-ลูกศรชี้ซ้าย) และเมื่อต้องการออกจาก Full Screen Mode กดที่ปุ่ม Esc
คำแนะนำเมื่อนำไฟล์ PDF ไปใช้กับมือถือหรือแท็บเล็ต
คลิกที่นี่

ควรเลือกดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint version เดียวกันกับ version ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการแสดงผล (คลิกอ่านรายละเอียดที่ ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ ในย่อหน้าถัดไป)

สถิติปีที่ผ่านมา version 2003 ถูก Download ไปใช้มากกว่า 2007 , 2010 , 2013 ดูรายละเอียด >> คลิกที่นี่

PowerPoint บนมือถือและแท็บเล็ต (2 สิงหาคม 2559)
หลายคนคงทราบแล้วว่่า มือถือและแท็บเล็ตสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมในตระกูล Office มาใช้ได้ (ฟรี) ผมได้ทดลองใช้เปิดไฟล์ PowerPoint ดูแล้ว การนำเสนอที่ออกมาแทบไม่ต่างจากการเปิดไฟล์ด้วยคอมพิวเตอร์ ดูวิดีโอ (ตั้งแต่นาทีที่ 3:03) >> เปรียบเทียบเปิดไฟล์ PDF ในมือถือด้วย Acrobat Reader กับ WPS และเปิดไฟล์ PowerPoint ในวิดีโอจะเห็นว่าตัวเลขในงบกำไรขาดทุนและงบดุลเป็นเลขไทย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะงบทั้งสองสร้างในโปรแกรม Excel แล้วนำมาวางใน PowerPoint แบบ Special – Excel Object การเปิดไฟล์นี้ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่เกิดปัญหานี้ (ชุดใหม่ไม่มีปัญหาในเรื่องนี้เพราะ ไม่ได้วางแบบ Special – Excel Object) ซึ่ง Microsoft คงจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

ท่านที่ต้องการนำไฟล์ไปใช้กับมือถือหรือแท็บเล็ต ควรเลือก download 2016

ท่านที่ติดตั้ง PowerPoint ของ Microsoft ไว้แล้วแต่ยังมิได้เคยเปิดไฟล์ PowerPoint เลย เมื่อเปิดไฟล์ในขณะที่เปิดใช้ internet หน้าจอของท่านจะมีข้อความขึ้น ประมาณว่า “ รอสักครู่ กำลังดาวน์โหลดฟอนท์ที่หายไป ” เปิดไฟล์ครั้งต่อไปไม่จำเป็นต้องเปิดใช้ internet หากท่านใดเปิดไฟล์แล้วมีปัญหาเรื่องฟอนท์ (ฟอนท์ที่ผมเลือกใช้เป็น cordia new เกือบทั้งหมด) ลองเชื่อมต่อ internet ดู

ดาวน์โหลดไฟล์ (ทุกบท)
คลิก >>   2003   หรือ   2007   หรือ   2010   หรือ   2013   หรือ   2016   หรือ  PDF   แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as) ขนาดไฟล์   46  ,   6  ,   6  ,   5  ,   5  ,   25  MB ตามลำดับ

ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ >> คลิกที่นี่
คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์ >> คลิกที่นี่
PowerPoint การเงินธุรกิจ ที่ได้เคยจัดทำให้กับทีมงาน ThailandAccount >> คลิกที่นี่

เลือกดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เป็นบางบท
การเลือกดาวน์โหลดเป็นบางไฟล์ เมื่อเปิดไฟล์จะมีข้อความเตือนให้ทราบ (Protected View) ใต้ menu bar อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่
PowerPoint 2003 ขณะนี้ทาง wordpress ไม่อนุญาตให้ upload ไฟล์ version นี้ ไปดาวน์โหลด 2003 ที่หัวข้อด้านบน “ดาวน์โหลดไฟล์ (ทุกบท)” ขนาดไฟล์ 46 MB
บทที่ 1 บทนำ   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 1 บทนำ (ละเอียดกว่า)   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน (ละเอียดกว่า)   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร  2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร (ละเอียดกว่า)   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 4 ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม (ละเอียดกว่า)   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 ภาคผนวก 1 การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจำแผนก   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 4 ภาคผนวก 1 การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจำแผนก (ละเอียดกว่า)   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 ภาคผนวก 2 ระบบต้นทุนช่วงการผลิต   2007   2010   2013   2016
บทที่ 5 ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 5 ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (ละเอียดกว่า)   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 งบประมาณ   2007   2010   2013   2016   PDF
    แบบฟอร์มสำหรับแบบฝึกหัด ข้อ 6-5, 6-9, 6-10, 6-11(pdf)
บทที่ 6 งบประมาณ (ละเอียดกว่า)   2007   2010   2013   2016
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน   2007   2010   2013   2016   PDF
    แบบฟอร์มสำหรับแบบฝึกหัด ข้อ 7-1, 7-13, 7-20, 7-28 (pdf)
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน ละเอียดกว่า (ฉบับภาษาอังกฤษ)   2007   2010   2013   2016
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ ละเอียด (ฉบับภาษาอังกฤษ)   2007   2010   2013  2016
บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 10 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ V1   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 10 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ V2   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน   2007   2010   2013   2016   PDF
บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่   2007   2010   2013   2016   PDF
หัวข้อเสริม – สำหรับบัญชีบริหาร และ บัญชีต้นทุน
แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน   2007   2010   2013   2016
แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน (pdf)
บทที่ 10 v1 เรียงหัวข้อต่างจากหนังสือ ส่วน v2 เรียงหัวข้อตามหนังสือ ซึ่งทีมงานของ ThailandAccount มีความเห็นว่า การลำดับหัวข้อตาม v1 จะทำให้นิสิตนักศึกษาทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

หัวข้อเสริมสำหรับบัญชีต้นทุน
1) ระบบต้นทุนงานสั่งทำ – การบันทึกบัญชี   2007   2010   2013   2016
2) ระบบต้นทุนช่วงการผลิต – รายงานต้นทุนการผลิต   2007   2010   2013   2016
3) ของเสีย ของที่นำมาปรับปรุงใหม่ เศษซาก new  2007   2010   2013   2016
4) Recording Standard Costs and Variances new  2007   2010   2013   2016
5) ผลิตภัณฑ์ร่วมและผลิตภัณฑ์พลอยได้ new  2007   2010   2013   2016

วิดีโอสำหรับบทเรียนบัญชีขั้นต้น – บทที่ 1

ฐานะทางการเงินของส่วนบุคคล >> รวยขึ้น จนลง ดูที่ตรงไหน
ดูวิดีโอ
สำหรับหัวข้อแรกๆของบทนี้ยังไม่ได้จัดทำ

วิดีโอสำหรับบทเรียนบัญชีบริหาร – บทที่ 2

ตอนที่ 1
ความหมายของต้นทุน
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ดูวิดีโอ

ตอนที่ 2
จำแนกต้นทุนตามหน้าที่การทำงาน
(ต้นทุนการผลิต และ ต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต)
ดูวิดีโอ

ตอนที่ 3
จำแนกต้นทุนตามพฤติกรรมของต้นทุน
(ต้นทุนผันแปร ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผสม และ ต้นทุนตามขั้น)
ดูวิดีโอ

ตอนที่ 4
จำแนกต้นทุนตามสิ่งที่ต้องการคิดต้นทุน
(ต้นทุนทางตรง และ ต้นทุนทางอ้อม)
ดูวิดีโอ

ตอนที่ 5
จำแนกต้นทุนเพื่อการควบคุมต้นทุน
(ต้นทุนที่ควบคุมได้ และ ต้นทุนที่ควบคุมไม่ได้)
ดูวิดีโอ

ตอนที่ 6
จำแนกต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
(ต้นทุนส่วนต่าง ต้นทุนเสียโอกาส และ ต้นทุนจม)
ดูวิดีโอ

ตอนที่ 7
การวิเคราะห์ต้นทุนผสม (High-Low Method, Scattergraph Method, Regression Analysis Method)
ดูวิดีโอ

ตอนที่ 8
งบกำไรขาดทุนแบบแสดงกำไรส่วนเกิน
ปัญหาเพื่อการทบทวนและเฉลย (พฤติกรรมของต้นทุน และ ประมาณต้นทุนผสม)
ดูวิดีโอ