เรื่องเด่น

หนังสือบัญชีขั้นต้นติดอันดับ 1 หนังสือขายดี

ศุนย์หนังสือจุฬาจะจัดอันดับทุกๆ 2-3 สัปดาห์จากยอด POS ภาพจาก chulabook.com เมื่อ 16-09-14 อ่านเพิ่มเติม

หนังสือบัญชีบริหาร ติดอันดับ 1 หนังสือขายดี

ภาพจาก เว็บไซต์ศูนย์หนังสือจุฬาฯ เมื่อ 8 ก.ค. 63
18 ก.ค. 63 อันดับ 2     2 ส.ค. 63 อันดับ 5     19 ส.ค. 63 อันดับ 7
อ่านเพิ่มเติม

หนังสือบัญชีขั้นต้น

เรียบเรียงตามแนวทางของหนังสือ Fundamental Accounting Principles ของ Pyle and Larson (เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างสูง) อ่านเพิ่มเติม

หนังสือบัญชีบริหาร

เรียบเรียงตามแนวทางของหนังสือ Managerial Accounting ของ Garrison และ Cost Accounting ของ Horngren อ่านเพิ่มเติม

PowerPoint PDF บัญชีขั้นต้น

upload files วันที่ 28 มีนาคม 2564 (ครั้งก่อนวันที่ 22 มกราคม 2564)
ทุกไฟล์ font size 32 บางไฟล์เป็นแบบจอกว้าง (widescreen) ซึ่งชื่อไฟล์นั้นจะต่อท้ายด้วย ws เมื่อนำไปใช้แล้ว อ่านเพิ่มเติม

PowerPoint PDF บัญชีบริหาร

upload files วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 (ครั้งก่อนวันที่ 28 มีนาคม 2564)
ทุกไฟล์เป็นแบบจอกว้าง (ยกเว้น บทที่ 12 และส่วนที่เพิ่มเติมสำหรับบัญชีต้นทุน 4 ไฟล์) อ่านเพิ่มเติม

วิดีโอบทเรียนบัญชีขั้นต้น – บทที่ 1

ฐานะทางการเงินของส่วนบุคคล >> รวยขึ้น จนลง ดูที่ตรงไหน
ดูวิดีโอ
สำหรับหัวข้อแรกๆของบทนี้ยังไม่ได้จัดทำ

วิดีโอบทเรียนบัญชีบริหาร – บทที่ 2

ตอนที่ 1
ความหมายของต้นทุน ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
ดูวิดีโอ
อ่านเพิ่มเติม

แนวคำตอบแบบฝึกหัด กระดาษคำตอบแบบฝึกหัด MP3 บททดสอบ ที่พิมพ์ผิดในหนังสือ บัญชีขั้นต้นและบัญชีบริหาร

เสียงบรรยาย (mp3)   บัญชีขั้นต้น   บัญชีบริหาร
อ่านเพิ่มเติม

ดร.ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์

ข้อมูลการศึกษา

2528 – 2531
ม.6 (วิทยาศาสตร์) โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพ
2531 – 2535
บัญชีบัณฑิต (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2537 – 2539
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2561 – 2564
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการการอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รางวัลที่ได้รับ

 • นักบริหารดีเด่น สาขาเทคโนโลยีการศึกษา ประจำปี 2547
 • Certificate of Basic of Supply Chain Management

ปัจจุบัน

 • กรรมการสภามหาวิทยาลัย (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • กรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • กรรมการคณะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา

ประสบการณ์การทำงาน

2535 – 2536

 • นักวิเคราะห์การเงิน บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

2536 – 2539

 • ผู้บริหารโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐและเอกชน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ซอฟต์แวร์แฟคตอรี่ จำกัด
 • หัวหน้าทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐและเอกชน / นักวิเคราะห์ระบบงาน

2539 – 2541

 • ที่ปรึกษาการวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น กรมสรรพสามิต , บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ซิทก้า จำกัด (มหาชน) , บริษัท ยูไนเต็ดเกรน อินดัสตรี จำกัด , บริษัทโมลด์แอนด์ได จำกัด
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจ บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด (บริษัทในเครือ ล็อกซ์เลย์)

2541 – 2544

 • หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

2544 – 2548

 • ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต
 • รองคณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต

2548 – 2549

 • Vice President – Operation บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ – eMarketplace (www.smemall.com)

2549 – 2551

 • Chief Strategic Officer / Chief Financial Officer (acting) บริษัท ป่องทรัพย์ จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาเว็บไซต์ www.blogth.com
 • เว็บมาสเตอร์  www.thailandaccount.com , www.boxth.com

2551 – 2552

 • Vice President – Corporate System บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน)

2552 – ปัจจุบัน

 • ที่ปรึกษาอิสระ

คลิก   >>   หน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและผลงาน

หนังสือที่เขียน

 • ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ : แนวคิดเพื่อการเปลี่ยนแปลง! (พิมพ์ครั้งแรกปี 2539)
 • คู่มือบัญชีสำหรับนักบริหาร (แปลและเรียบเรียงจาก Accounting manual for managers ของ Jae K. Shim, Joel G. Siegal พิมพ์ครั้งแรกปี 2544)
 • ระบบสารสนเทศทางการบัญชี (แปลและเรียบเรียงจาก Accounting information system : Marshall B. Romney, Paul John Steinbart พิมพ์ครั้งแรกปี 2545)
 • การบัญชีบริหาร (เขียนร่วมกับอีก 3 ท่าน  พิมพ์ครั้งแรกปี 2546)
 • การบัญชีขั้นต้น (เขียนร่วมกับอีก 1 ท่าน  พิมพ์ครั้งแรกปี 2549)
 • การบัญชีการเงินธุรกิจ (เขียนร่วมกับอีก 2 ท่าน  พิมพ์ครั้งแรกปี 2553)

ผลงานวิจัย – นักวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์ เลขทะเบียน 53020060

 1. ทีมงานวิจัย การศึกษาวิจัยและพัฒนากลยุทธ์ด้านการแข่งขันทางการตลาดไหมไทยภายใต้การค้าเสรี กรมหม่อนไหม, 2556
 2. ทีมงานวิจัย การตลาดของธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปจากผ้าไหมในประเทศไทย กรมหม่อนไหม, 2556
 3. ทีมงานวิจัย การวิเคราะห์เศรษฐกิจการส่งออกผ้าทอไหมและผลิตภัณฑ์ไหมไทย กรมหม่อนไหม, 2556
 4. ทีมงานวิจัย โครงการประเมินผลการยอมรับพื้นที่ที่ ททท. ดำเนินการส่งเสริมให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ในปี 2555 – การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 5. หัวหน้าคณะวิจัย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และต่อยอดงานวิจัยที่ได้รับรางวัลและความพร้อมสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพสายการผลิต – T Thai Snack Foods Co., Ltd
 6. หัวหน้าคณะวิจัย โครงการวิจัยพัฒนาเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปไซรัปผลไม้พร้อมการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต Shave Ice – ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับเบิ้ลพี
 7. ทีมงานคณะวิจัยโครงการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์จาก “ผลิตภัณฑ์ในช่องปาก – ยาอมทำความสะอาดช่องปากจากเกษตรสมุนไพร” ที่ประสบความสำเร็จในการได้รับรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมนานาชาติ 3 รางวัล – 1 เหรียญทองจาก Seoul International Invention Fair 2008 ณ ประเทศเกาหลี และ ๒ เหรียญทองจากสถาบัน IFIA – บริษัท โนวัส อินเตอร์เทรด จำกัด

ความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ

2547
จัดทำหลักสูตร “การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์สำหรับ SMEs” (ร่วมกับ ผศ.อำนาจ รัตนสุวรรณ) ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ E – Learning ในโครงการ Learn2gether ของบริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ ยูคอม 

2560
ออกแบบวิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์กตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (ร่วมกับ ผศ.อำนาจ รัตนสุวรรณ) สำหรับโรงงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปี 2561 สำหรับโรงงานที่จังหวัดสุโขทัย

ผศ.อำนาจ รัตนสุวรรณ

ข้อมูลการศึกษา
2514 – 2516   ม.ศ. 5 (แผนกวิทยาศาสตร์) โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย กทม.
2516 – 2517   คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (ไม่จบการศึกษา)
2520 – 2527   บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
2529 – 2534   บัญชีมหาบัณฑิต (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน (ก่อนจบปริญญาตรี)
2517 – 2518   พนักงานตรวจสอบคุณภาพเยื่อกระดาษ บริษัท สยามคร๊าฟ จำกัด
2520 – 2521   ผู้ช่วยพนักงานคุมเครื่องจักร บริษัท เรย์โนล์ด อลูมิเนียม จำกัด
2521 – 2524   พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้า บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

ประสบการณ์การทำงาน (หลังจบปริญญาตรี)
2528 (ม.ค. – พ.ค.)   นายทหารเหล่าการเงิน (ยศว่าที่ ร.ต.) ตำแหน่งประจำกรมการเงินทหารบก
2529 – 2530   อาจารย์พิเศษ โรงเรียนโยนออฟอาร์คพณิชยการ
2530 – 2534   อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
2534 – 2536   อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยโยนก
2536 – 2547   อาจารย์ประจำคณะบัญชี มหาวิทยาลัยรังสิต
2547 – ปัจจุบัน   ปฏิบัติธรรมที่ เชียงใหม่-เชียงราย

Amzy R. Nirvana

หนังสือที่เขียน
การบัญชีเพื่อจัดการ (พิมพ์ครั้งแรกปี 2542)
หลักการบัญชี 1 (พิมพ์ครั้งแรกปี 2545)
การบัญชีบริหาร (เขียนร่วมกับอีก 3 ท่าน  พิมพ์ครั้งแรกปี 2546)
การบัญชีขั้นต้น (เขียนร่วมกับอีก 1 ท่าน พิมพ์ครั้งแรกปี 2549)

การได้รับเชิญเป็นวิทยากร
2540  ได้รับเชิญไปบรรยายเรื่อง “การวิเคราะห์การดำเนินงานด้านการบัญชีและการเงิน” ที่สำนักตรวจบัญชีกลาโหม ร่วมกับ ผศ.สุปราณี ศุกระเศรณี
2544  ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การบัญชีต้นทุนกิจกรรมและการประยุกต์ใช้งาน” ที่โรงพิมพ์ธนบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ผศ. ศุภสิน สุริยะ

ความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจ
2547  จัดทำหลักสูตร “การบริหารต้นทุนเชิงกลยุทธ์สำหรับ SMEs” (ร่วมกับ อ.ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์) ซึ่งเป็นการศึกษาแบบ E – Learning ในโครงการ Learn2gether ของบริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) หรือ ยูคอม
2560  ออกแบบวิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์กตามระบบต้นทุนฐานกิจกรรม (ร่วมกับ อ.ธีรเสฏฐ์ ศิรธนานนท์) สำหรับโรงงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปี 2561 สำหรับโรงงานที่จังหวัดสุโขทัย