บัญชีขั้นต้นติดอันดับ 1 หนังสือขายดี

อันดับหนังสือขายดีของศูนย์หนังสือจุฬาฯ

ภาพจาก chulabook.com เมื่อ 16-09-14 (ศุนย์หนังสือจุฬาจะจัดลำดับทุกๆ 2-3 สัปดาห์จากยอด POS)

ที่พิมพ์ผิดในหนังสือบัญชีขั้นต้น(พิมพ์ครั้งที่ 4)

แบบฝึกหัดสำหรับภาคผนวก พิมพ์ครั้งที่ 4 แยกพิมพ์เป็น 3 ครั้ง พิมพ์ครั้งแรก (4/1) มีที่ผิด ส่วนการพิมพ์เพิ่มเติม (4/2 , 4/3) ได้มีการแก้ไขส่วนที่พิมพ์ผิดแล้ว

A1-6 (หน้า 228)
ให้ทำ
2. งบกระทบยอดเงินฝากในธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 แก้เป็น 31 กรกฎาคม 2554

A1-7 (หน้า 229)
ให้ทำ งบกระทบยอดเงินฝากในธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 แก้เป็น 31 ธันวาคม 2554

A3-1 (หน้า 234)
ให้ทำ
2.2) เมื่อนำไปขายลดวันที่ 23 มีนาคม 2555 แก้เป็น 23 กุมภาพันธ์ 2555

A3-3 (หน้า 234)
ต.ค. 4 แก้เป็น พ.ย. 4

พิมพ์ผิดทัี้ง 3 รุ่น (ตรวจพบหลังจากการพิมพ์ครั้งที่ 4/3 ไปแล้ว)

A1-2 (หน้า 225)
ให้ทำ
1. งบกระทบยอดเงินฝากในธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2554 แก้เป็น 31 ตุลาคม 2554

หนังสือการบัญชีขั้นต้น

หนังสือการบัญชีขั้นต้น โดย อำนาจ และ อรรถพล

ติดอันดับหนังสือขายดีของศูนย์หนังสือจุฬาฯ

เรียบเรียงตามแนวทางของหนังสือ Fundamental Accounting Principles
ของ Pyle and Larson (เป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างสูง)

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 9 บท เหมาะสำหรับนักศึกษาที่เริ่มเรียนบัญชีเป็นครั้งแรก และพนักงานทั่วไป
มีสื่อการสอนครบสำหรับผู้สอนและนักศึกษา ทั้งไฟล์เสียง MP3 ประกอบการบรรยาย ,
Powerpoint , แนวคำตอบแบบฝึกหัด , บททดสอบ interactive

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี
บทที่ 2 งบการเงิน
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน
บทที่ 5 วงจรการบัญชี
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า
บทที่ 8 ระบบบัญชี
บทที่ 9 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
ภาคผนวก

คลิก   >>>   ดูรายละเอียดเนื้อหาแต่ละบท

พิมพ์ครั้งที่ ปีทีพิมพ์ จำนวนที่พิมพ์ หนังสือบัญชีขั้นต้น

จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

      สาขา

 • ศาลาพระเกี้ยว โทร. 0-2218-7000-3 โทรสาร 0-2255-4441
 • สยามสแควร์ โทร. 0-2218-9881-2 โทรสาร 0-2254-9495
 • ม.นเรศวร จ. พิษณุโลก โทร. 0-5526-0162-4 โทรสาร 0-5526-0165
 • ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โทร. 0-4421-6131-4 โทรสาร 0-4421-6135
 • ม.บูรพา จ.ชลบุรี โทร. 0-3839-4855-9 โทรสาร 0-3839-3239
 • โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก โทร. 0-3739-3023 โทรสาร 0-3739-3023
 • จัตุรัสจามจุรี (CHAMCHURI SQUARE) ชั้น 4 โทร. 0-2160-5301-2 โทรสาร 0-2160-5304
 • รัตนาธิเบศร์ (แยกแคราย) โทร. 0-2950-5408-9 โทรสาร 0-2950-5405

      เครือข่าย

 • ศูนย์หนังสือ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โทร. 0-5391-7020-4 โทรสาร 0-5391-7025
 • ศูนย์หนังสือ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7567-3648-51 โทรสาร 0-7567-3652
 • ร้านหนังสือบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รามคำแหง 43/1 โทร. 0-2538-2573 โทรสาร 0-2539-7091
 • ศูนย์หนังสือ ม.ราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย โทร.0-5377-6000
 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3140, 0-4528-8400-3 ต่อ 1803 โทรสาร 0-4535-3145
 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7735-5466 , 0-7791-3333 โทรสาร 0-7735-5468

Call Center (จัดส่งทั่วประเทศ) โทร. 0-2255-4433 http://www.chulabook.com
ร้านค้าติดต่อ แผนกขายส่ง สาขารัตนาธิเบศร์ (แยกแคราย) โทร. 0-2950-5408-9 โทรสาร 0-2950-54

สาขาและตัวแทนจำหน่ายของศูนย์หนังสือจุฬาฯ

อันดับหนังสือขายดีของศูนย์หนังสือจุฬาฯ

หนังสือการบัญชีบริหาร

หนังสือการบัญชีบริหาร โดย สุปราณีและคณะ

เรียบเรียงตามแนวทางของหนังสือ Managerial Accounting
ของ Garrison และ Cost Accounting ของ Horngren

เนื้อหาแบ่งออกเป็น 12 บท โดยเรียงลำดับเนื้อหาบทที่ 2-8 ตามหนังสือ Cost Accounting
ของ Horngren มีสื่อการสอนครบสำหรับผู้สอนและนักศึกษา ทั้งไฟล์เสียง MP3 ประกอบการบรรยาย ,
Powerpoint , แนวคำตอบแบบฝึกหัด , บททดสอบ interactive

บทที่ 1 บทนำ : องค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้บริหาร
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน – จำนวน – กำไร
บทที่ 4 ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม
บทที่ 5 ต้นทุนกิจกรรม
บทที่ 6 งบประมาณ
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์
บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน
บทที่ 10 การตัดสินใจและข้อมูลที่นำมาใช้ในการตัดสินใจ
บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน
บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่

คลิก   >>>   รายละเอียดเนื้อหาแต่ละบท

พิมพ์ครั้งที่ ปีทีพิมพ์ จำนวนที่พิมพ์ หนังสือบัญชีบริหาร

จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

      สาขา

 • ศาลาพระเกี้ยว โทร. 0-2218-7000-3 โทรสาร 0-2255-4441
 • สยามสแควร์ โทร. 0-2218-9881-2 โทรสาร 0-2254-9495
 • ม.นเรศวร จ. พิษณุโลก โทร. 0-5526-0162-4 โทรสาร 0-5526-0165
 • ม.เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โทร. 0-4421-6131-4 โทรสาร 0-4421-6135
 • ม.บูรพา จ.ชลบุรี โทร. 0-3839-4855-9 โทรสาร 0-3839-3239
 • โรงเรียนนายร้อย จปร. จ.นครนายก โทร. 0-3739-3023 โทรสาร 0-3739-3023
 • จัตุรัสจามจุรี (CHAMCHURI SQUARE) ชั้น 4 โทร. 0-2160-5301-2 โทรสาร 0-2160-5304
 • รัตนาธิเบศร์ (แยกแคราย) โทร. 0-2950-5408-9 โทรสาร 0-2950-5405

      เครือข่าย

 • ศูนย์หนังสือ ม.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โทร. 0-5391-7020-4 โทรสาร 0-5391-7025
 • ศูนย์หนังสือ ม.วลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7567-3648-51 โทรสาร 0-7567-3652
 • ร้านหนังสือบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) รามคำแหง 43/1 โทร. 0-2538-2573 โทรสาร 0-2539-7091
 • ศูนย์หนังสือ ม.ราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย โทร.0-5377-6000
 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร. 0-4535-3140, 0-4528-8400-3 ต่อ 1803 โทรสาร 0-4535-3145
 • ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี โทร. 0-7735-5466 , 0-7791-3333 โทรสาร 0-7735-5468

Call Center (จัดส่งทั่วประเทศ) โทร. 0-2255-4433 http://www.chulabook.com
ร้านค้าติดต่อ แผนกขายส่ง สาขารัตนาธิเบศร์ (แยกแคราย) โทร. 0-2950-5408-9 โทรสาร 0-2950-54

PowerPoint – บทเรียนบัญชีขั้นต้น

Thailand Account

Upload files ใหม่ทั้งหมดเมื่อวันที่ 24 เมษายย 2559 (ครั้งก่อน 26 มกราคม 2559)

เรื่องแจ้งให้ทราบ (21 ธันวาคม 2559) ไม่เกินสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ จะ upload files ใหม่ ทุกบทหรือหัวข้อจะพยายามใช้ font size 32 บางบทหรือบางหัวข้อจะจัดทำเป็นแบบจอกว้าง (widescreen) เพื่อให้สามารถใช้ size 32 ได้ (ที่ผ่านมาใช้ size 28 ซึ่งเมื่อฉายขึ้นจอในห้องที่มีขนาดความลึกมากๆ คนที่นั่งท้ายห้องจะมองเห็นไม่ชัด)

จัดทำไว้ให้เลือกดาวน์โหลด 5 versions คือ 2003 , 2007 , 2010 , 2013 , 2016 แต่ละ version จะมี 33 ไฟล์ ประกอบด้วย บทที่ 1 – 8 จำนวน 24 ไฟล์ (FA1, ……, FA8) ภาคผนวก 4 ไฟล์ (FAa1, ……, FAa4) และ หัวข้อเสริมอีก 5 ไฟล์ (FAw1, ……, FAw5)

ชื่อไฟล์ใดที่ต่อท้ายด้วย more detail หมายถึง ไฟล์นั้นจะแสดงรายละเอียดไว้มากกว่าอีกไฟล์หนึ่ง (ดูรายละเอียดไฟล์ต่างๆ คลิก >>> ชื่อไฟล์และความหมาย)

ควรเลือกดาวน์โหลดไฟล์ version เดียวกันกับ version ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการแสดงผล (คลิกอ่านรายละเอียดที่ ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ ในย่อหน้าถัดไป)

สถิติปีที่ผ่านมา version 2003 ถูก Download ไปใช้มากกว่า 2007, 2010, 2013 ดูรายละเอียด >> คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ (ทุกบท)
ท่านที่เลือกดาวน์โหลดไฟล์ทุกบท มี 1 ไฟล์ (หัวข้อ) ที่มีข้อผิดพลาดคือ งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดย่อย ท่านควรดาวน์โหลดหัวข้อนี้ด้วย (แจ้งเมื่อ 12-02-2017))
คลิก >>> 2003 หรือ 2007 หรือ 2010 หรือ 2013 หรือ 2016 แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as) ขนาดไฟล์ 30 , 11 , 11 , 9 , 9 MB ตามลำดับ
upload ใหม่เมื่อ 28 ธันวาคม 2559 (ยกเว้น 2003 ยังเป็นของเดิม) เพราะไฟล์ของบทที่ 2 ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ มีข้อบกพร่องบางประการตามที่ได้เขียนไว้ในหัวข้อ ” PowerPoint บนมือถือและแท็บเล็ต ” ชุดนี้ปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่องของชุดที่ upload เมื่อเดือนเมษายน แล้วเสร็จเมื่อประมาณกลางเดือนกันยายน  แต่ไม่ได้ uploadเพราะตอนนั้นเริ่มมีความคิดว่าน่าจะจัดทำใหม่ใช้ font size 32 ทั้งหมด มือถือหน้าจอขนาดเล็ก เช่น 4 นิ้วจะได้มองเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น ช่วงที่กำลังจัดทำชุดใหม่่อยู่นี้ถ้าท่านมีความเห็นที่จะเสนอแนะ ให้คลิกที่  ใส่ความเห็ (ใต้ชื่อเรื่อง)เขียนข้อเสนอแนะของท่าน เช่น อยากให้เพิ่มบางเรืองในบางบท และถ้าท่านพบข้อผิดพลาดหรือความบกพร่องของไฟล์ใด กรุณาแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางเดียวกันจักขอบคุณยิ่ง

ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ >> คลิกที่นี่
คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์ >> คลิกที่นี่
PowerPoint การเงินธุรกิจ ที่ได้เคยจัดทำให้กับทีมงาน ThailandAccount >> คลิกที่นี่

PDF Presentation บัญชีขั้นต้น
การนำเอา PowerPoint ไปเปิดบนมือถือและแท็บเล็ต พบปัญหามากมายหลายประการ เมื่อตอนต้นเดือนนี้ (เมษายน 59) ได้แจ้งข่าวไว้ว่า จะแปลง PowerPoint เป็น PDF เพื่อให้ท่านสามารถเรียนบัญชีบนมือถือและแท็บเล็ตได้ ตอนนี้ได้จัดทำเสร็จแล้ว >> คลิกที่นี่

PowerPoint บนมือถือและแท็บเล็ต (2 สิงหาคม 2559)
หลายคนคงทราบแล้วว่่า มือถือและแท็บเล็ตสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมในตระกูล Office มาใช้ได้ (ฟรี) ผมได้ทดลองใช้เปิดไฟล์ PowerPoint ดูแล้ว การนำเสนอที่ออกมาแทบไม่ต่างจากการเปิดไฟล์ด้วยคอมพิวเตอร์
ดูวิดีโอ (ตั้งแต่นาทีที่ 3:03) >> เปรียบเทียบเปิดไฟล์ PDF ในมือถือด้วย Acrobat Reader กับ WPS และเปิดไฟล์ PowerPoint ในวิดีโอจะเห็นว่าตัวเลขในงบกำไรขาดทุนและงบดุลเป็นเลขไทย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะงบทั้งสองสร้างในโปรแกรม Excel แล้วนำมาวางใน PowerPoint แบบ Special – Excel Object การเปิดไฟล์นี้ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่เกิดปัญหานี้ ซึ่ง Microsoft คงจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

เลือกดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เป็นบางบท
การเลือกดาวน์โหลดเป็นบางไฟล์ เมื่อเปิดไฟล์จะมีข้อความเตือนให้ทราบ (Protected View) ใต้ menu bar อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี (ละเอียดกว่า) 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 2 ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ upload เวอร์ชั่น 2007 – 2016 ใหม่ (28 ธันวาคม 2559) เพราะไฟล์เดิมเมื่อนำไปใช้บนมือถือหรือแท็บเล็ตมีข้อบกพร่องบางประการตามที่ได้เขียนไว้ในหัวข้อ ” PowerPoint บนมือถือและแท็บเล็ต ” ส่วนของ 2003 ยังค้นหาไฟล์ที่จัดทำไว้ไม่พบ  การแก้ไขข้อบกพร่องเสร็จตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกันยายน แต่ไม่ได้ uplaod
บทที่ 2 งบการเงิน 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 2 งบการเงิน (ละเอียดกว่า) 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 2 งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 2 งบการเงิน ฉบับภาษาอังกฤษ (ละเอียดกว่า) 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี (ละเอียดกว่า) 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี ฉบับภาษาอังกฤษ 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 3 การบันทึกรายการค้าในบัญชี ฉบับภาษาอังกฤษ (ละเอียดกว่า) 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 4 รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน (ละเอียดกว่า) 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 5 วงจรการบัญชี 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า (ละเอียดกว่า) 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 6 เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี Periodic กับ Perpetual 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 6 เปรียบเทียบการบันทึกบัญชี Periodic กับ Perpetual ฉบับภาษาอังกฤษ 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 6 สินค้าคงเหลือ และ ต้นทุนสินค้าที่ขาย ฉบับภาษาอังกฤษ 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 6 การบัญชีสำหรับภาษีมูลค่าเพิ่ม 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 7 การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า (ละเอียดกว่า) 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 8 ระบบบัญชี 2003 2007 2010 2013 2016
บทที่ 8 ระบบบัญชี (ละเอียดกว่า) 2003 2007 2010 2013 2016
ภาคผนวก : งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดย่อย 2003 2007 2010 2013 2016
ข้อผิดพลาด ใน งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารและเงินสดย่อย (แก้ไขเมื่อ 12-02-2017) ตัวอักษรย่อที่ใช้ในช่องผ่านรายการในสมุดรายวันรับเงินและจ่ายเงิน PR ที่ถูกต้องคือ P (Posting) ผิดพลาดมาตั้งแต่เริ่มทำครั้งแรก (หัวข้อนี้น่าจะเริ่มทำในปี 52-53) คลิกที่นี่ เพื่อดูที่ผิดพลาด
ภาคผนวก : หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ 2003 2007 2010 2013 2016
ภาคผนวก : การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน 2003 2007 2010 2013 2016
ภาคผนวก : การกลับรายการปรับปรุง 2003 2007 2010 2013 2016
หัวข้อเสริม : งบกระแสเงินสด 2003 2007 2010 2013 2016
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – หุ้นกู้ 2003 2007 2010 2013 2016
หัวข้อเสริม : หนี้สินระยะยาว – เงินกู้ระยะยาว 2003 2007 2010 2013 2016
หัวข้อเสริม : ที่ดิน อาคาร และ อุปกรณ์ 2003 2007 2010 2013 2016
หัวข้อเสริม : ระบบใบสำคัญจ่าย 2003 2007 2010 2013 2016

PowerPoint – บทเรียนบัญชีบริหาร

Thailand Account

Upload files ใหม่ทั้งหมดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 (ครั้งก่อน 28 เมษายน 2556)

จัดทำไว้ให้เลือกดาวน์โหลด 5 versions คือ 2003 , 2007 , 2010 , 2013 , 2016 แต่ละ version จะมี 32 ไฟล์ ประกอบด้วย บทที่ 1 – 12 จำนวน 31 ไฟล์ (MA01, ……, MA12) และ แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน 1 ไฟล์ (MA Concept of Present Value)

ชื่อไฟล์ใดที่ต่อท้ายด้วย more detail หมายถึง ไฟล์นั้นจะแสดงรายละเอียดไว้มากกว่าอีกไฟล์หนึ่ง (ดูรายละเอียดไฟล์ต่างๆ คลิก >> ชื่อไฟล์และความหมาย)

ควรเลือกดาวน์โหลดไฟล์ version เดียวกันกับ version ที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการแสดงผล (คลิกอ่านรายละเอียดที่ ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ ในย่อหน้าถัดไป)

สถิติปีที่ผ่านมา version 2003 ถูก Download ไปใช้มากกว่า 2007, 2010, 2013 ดูรายละเอียด >> คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดไฟล์ (ทุกบท)
คลิก   >>   2003   หรือ   2007   หรือ   2010   หรือ   2013   หรือ   2016   แล้วบันทึกหรือบันทึกเป็น (save or save as) ขนาดไฟล์   20 ,  6 ,  6 ,  5  ,  5 MB ตามลำดับ

ปัญหาในการใช้ PowerPoint และคำแนะนำ >> คลิกที่นี่
คำแนะนำ สำหรับผู้ที่ไม่ค่อยจะสันทัดเรื่องคอมพิวเตอร์ >> คลิกที่นี่
PowerPoint การเงินธุรกิจ ที่ได้เคยจัดทำให้กับทีมงาน ThailandAccount >> คลิกที่นี่

PowerPoint บนมือถือและแท็บเล็ต (2 สิงหาคม 2559)
หลายคนคงทราบแล้วว่่า มือถือและแท็บเล็ตสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมในตระกูล Office มาใช้ได้ (ฟรี) ผมได้ทดลองใช้เปิดไฟล์ PowerPoint ดูแล้ว การนำเสนอที่ออกมาแทบไม่ต่างจากการเปิดไฟล์ด้วยคอมพิวเตอร์
ดูวิดีโอ (ตั้งแต่นาทีที่ 3:03) >> เปรียบเทียบเปิดไฟล์ PDF ในมือถือด้วย Acrobat Reader กับ WPS และเปิดไฟล์ PowerPoint ในวิดีโอจะเห็นว่าตัวเลขในงบกำไรขาดทุนและงบดุลเป็นเลขไทย ที่เป็นเช่นนั้นเพราะงบทั้งสองสร้างในโปรแกรม Excel แล้วนำมาวางใน PowerPoint แบบ Special – Excel Object การเปิดไฟล์นี้ด้วยคอมพิวเตอร์ไม่เกิดปัญหานี้ ซึ่ง Microsoft คงจะหาทางแก้ไขปัญหานี้ต่อไป

เลือกดาวน์โหลดไฟล์ PowerPoint เป็นบางบท
การเลือกดาวน์โหลดเป็นบางไฟล์ เมื่อเปิดไฟล์จะมีข้อความเตือนให้ทราบ (Protected View) ใต้ menu bar อ่านรายละเอียด >> คลิกที่นี่
บทที่ 1 บทนำ : องค์ความรู้ที่เป็นสำหรับผู้บริหาร   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 1 บทนำ : องค์ความรู้ที่เป็นสำหรับผู้บริหาร (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 2 แนวความคิดเกี่ยวกับต้นทุน (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 3 ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 ระบบการคิดต้นทุนแบบดั้งเดิม   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจำแผนก เวอร์ชั่น 1   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 การกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายการผลิตประจำแผนก เวอร์ชั่น 2   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 ระบบต้นทุนช่วงการผลิต   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 4 หัวข้อเสริมสำหรับบัญชีต้นทุน New
1) ระบบต้นทุนงานสั่งทำ – การบันทึกบัญชี   2003   2007   2010   2013   2016
2) ระบบต้นทุนช่วงการผลิต – รายงานต้นทุนการผลิต   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 5 ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 งบประมาณ   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 6 งบประมาณ (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 7 งบประมาณยืดหยุ่นและต้นทุนมาตรฐาน (ฉบับภาษาอังกฤษ)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 8 วิธีคิดต้นทุนผลิตภัณฑ์ (ฉบับภาษาอังกฤษ)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 9 การบัญชีตามความรับผิดชอบและราคาโอน (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 10 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ V1   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 10 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ V1 (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 10 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ V2   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 10 ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ V2 (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 11 งบประมาณการลงทุน (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่   2003   2007   2010   2013   2016
บทที่ 12 การบริหารงานตามแนวคิดสมัยใหม่ (ละเอียดกว่า)   2003   2007   2010   2013   2016
หัวข้อเสริม – สำหรับบัญชีบริหาร และ บัญชีต้นทุน
แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน   2003   2007   2010   2013   2016
แนวความคิดเกี่ยวกับค่าปัจจุบัน (pdf)

บทที่ 10 v1 เรียงหัวข้อต่างจากหนังสือ ส่วน v2 เรียงหัวข้อตามหนังสือ ซึ่งทีมงานของ ThailandAccount
มีความเห็นว่า การลำดับหัวข้อตาม v1 จะทำให้นิสิตนักศึกษาทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น

วิดีโอสำหรับบทเรียนบัญชีขั้นต้น – บทที่ 1

ฐานะทางการเงินของส่วนบุคคล >> รวยขึ้น จนลง ดูที่ตรงไหน
ดูวิดีโอ
สำหรับหัวข้อแรกๆของบทนี้ยังไม่ได้จัดทำ